Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

Prvním, kdo v novém roce 2016 rokoval v souvislosti s implementací Strategie reformy psychiatrické péče, byl Řídící výbor SRPP.

Na programu jednání bylo seznámení se současným stavem prací a shrnutí činností za rok 2015. Kontrolovalo se plnění zadaných úkolů dle gescí a rozhodovalo se o rozšíření Řídícího výboru o zástupce MPSV, MŠMT, MF a pacientských organizací. Závěry můžete shlédnout zde.

Na základě jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR shledali zástupci Evropské komise postup při implementaci Strategie reformy psychiatrické péče jako úspěšný a inspirující. Vybízejí k tomu, aby zkušenosti z reformy byly přeneseny do obdobných projektů v členských zemích EU. Více Zde.

Nemám řidičák - dva roky "léčby" v PL Bohnice. Reportáž najdete v čase 7:04 až 9:33 min.

http://play.iprima.cz/krimi-zpravy-31-1-2016

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
ZÁPIS
z 28. schůze
Výboru pro zdravotnictví,
která se konala dne 13. ledna 2016
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovna


Bod 4) – informace MZD o průběhu reforem psychiatrické péče

Ministr Němeček uvedl, že by reforma psychiatrie měla být koncipována šířeji, než jen jako program na účelné a racionální čerpání Evropských fondů (evropské fondy a problematika budování center duševního zdraví kampaní k destigmatizaci psychiatrie je velmi důležitá), ale pro MZD je důležitá udržitelnost systému tak, aby po skončení programovacího období byla psychiatrie životaschopná a byla financovatelná z vlastních zdrojů.
Proto byla jednání o reformě psychiatrie doplněna o dva klíčové kroky:
   1. ti, kdo budou formulovat, jak má psychiatrie vypadat, jaké kroky je třeba podniknout, by měli být - odborná společnost, elity české psychiatrie; MZD se nevzdává podpory a spolupráce v této věci;
   2. žádný medicínský obor nelze rozvíjet bez financování – je dohoda se zdravotními pojišťovnami, aby financování psychiatrie bylo udržitelné, aby se postupně dostávalo na vzorce, které jsem zvykem v civilizovanější části Evropy a aby psychiatrie dostávala podíl v rámci financování zdravotnictví takový, který je v těchto zemích obvyklý. První jednání mezi zástupci výboru odborné společnosti a zdravotními pojišťovnami skončilo konsensem. Zdrav. pojišťovny vyjádřily zájem podporovat rozvoj psychiatrie, samozřejmě na základě konkrétních projektů a návrhů, které budou souviset i s celkovými změnami mezi jednotlivými části tohoto oboru. Do měsíce by mělo vzniknout memorandum, které podepíše MZd, zástupci ZP a výbor odborné společnosti, které by mělo reflektovat základní záměry.

  Poté se slova ujal pan MUDr. Martin Hollý, předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP a seznámil přítomné se svou prezentací.
Sdělil, že podle jeho názoru je reforma psychiatrie nejkomplexnější změna ve zdravotnickém systému. Ve vystoupení se MUDr. Hollý věnoval aktuálnímu stavu v psychiatrii; zmínil, co trápí současnou psychiatrii; cíle reformy a shrnutí kroků, které proběhly a další kýžené kroky, které probíhat budou. Dnes od 13.00 hodin zasedá jedna z pracovních skupin k problematice psychiatrie.

 

Aktuální stav:


   - Přetížení ambulantní psychiatři - nedostačující čas na jednu návštěvu pacienta, (v ambul. systému se pohybuje o 66 % víc klientů, nárůst počtu ambulantních psychiatrů je jen o 30 %; objednací lhůty v psychiatr. ambulancích jsou víceměsíční)

   - Dobře a masivně rozvinutá lůžková péče, je vyčleněna pro vážně duševně nemocné tam, kde ambul. péče selhává (10 tisíc lůžek). Hlavní problém je propast mezi těmi dvěma systémy – pokud je člověk s vážnou duševní nemocí psychiatricky hospitalizovaný řadů týdnů, měsíců (průměrná ošetřovací doba v psych.nemocnicích je 70 – 80 dnů) po této době při přechodu do ambul. péče nemá žádnou komplexní službu, která by ho provedla do amb.péče, která na pacienty klade významné nároky. Toto je důvod, proč odborná společnost naléhá na MZD a MPSV (hlavní participujícím meziresortní partner), aby vznikla reforma – transformace psychiatrické péče /péče o duševně nemocné. Tato vlna byla zahájena v r. 2012 má za cíl zvýšit kvalitu života osob trpících duševním onemocněním.

Nerovnoměrné pokrytí akutními lůžky ve všeobecných nemocnicích nebo jiných zařízeních;
Materiálně i technicky zastaralé psychiatrické nemocnice (negativně charakteristické svou velikostí, v průměru 500 lůžek na instituci);
Malé zastoupení komunitní péče;
Podfinancovanost péče o duševně nemocné;
Stále se zvyšující počet pacientů v psychiatrických ambulancích (o 66 % za posledních 10 let);

Reforma a její cíle: Zvýšit kvalitu života osob trpících duševním onemocněním, jejich blízkých a jejich okolí.


Shrnutí výsledků roku 2015:


Obnovení činnosti pracovních skupin (8);
V srpnu byla posílena organizační struktura Řídícího výboru (garanti);
PS Odborné psychiatrické společnosti vytvořila návrh Standardu CDZ, Standardu akutní lůžkové psychiatrické péče (všeobecné nemocnice) a Standardu rozšířené ambulance (Tvorba standardů a metodik – nyní v připomínkovém řízení na MZD, mnohdy akutní oddělení neplní svou roli tak, jak by měly, plánované kroky – standard následné a dlouhodobé péče);
PS Udržitelné financování předložila návrh financování CDZ;
Na podzim byly uspořádány schůzky s představiteli jednotlivých krajských úřadů – výstupu jsou zpracovány do uceleného dokumentu a zároveň vznikla mapa předběžného návrhu CDZ;
V průběhu roku byla vytvořena regionální pracovní skupina kraje Vysočina, jejímž cílem je připravit pilotní projekty CDZ;
ÚZIS data;
Rozvoje sítě psychiatrické péče – síť lůžkové péče vytvořena v letech 1880 – 1920 – to je základna, v roce 2015 analýza krajských plánů, jak s péčí o duševně nemocné v jednotlivých krajích - jak kraje analyzují svoji situaci; kraje nikdy nebyly nucené starat se o vážně duševně nemocné. Kraj Vysočina – zde vzniká od srpna prac. skupina regionální, která mapuje a přispívá k tomu, jak by to mělo v krajích vypadat.
Destigmatizace a komunikace – podpora lokální komunikace - podpora života nemocných a zvyšování bezpečnosti jejich okolí a prostředí (při zhoršení zdravotního stavu dřívější odhalení). Vzdělávání a výzkum – mít jasno, kam se systém vyvíjí (ekonomika, kvalita života); změna distribuce pracovní síly, po konzultaci s německými kolegy, konzultaci před volbou vysoké školy (pro středoškoláky). Legislativní změny – přidat se k rozvinutým zemím, které mají samostatnou právní normu péče o duševně nemocné (Polsko, Francie). Podle WHO – 42 zemí má samostatný zákon o duševním zdraví.
Udržitelné financování center duševního zdraví – jak financovat lůžkovou psychiatrickou péči. Meziresortní spolupráce a spolupráce s kraji je klíčová pro to, aby změna systému byla udržitelná. Psychiatrie nepotřebuje žádnou zásadní změnu, máme dostupné léky, kvalitní odborníky, ale při posunu do systému péče – řídící struktura implementace reformy přizvala jako své členy zástupce MPSV, MŠMT a MF.
Dětská psychiatrie – v ČR v ambulancích je 16 dětských psychiatrů. 1/3 příjmu tvoří lidé se závislostí, nutné připravit kapacity pro lidi s neurodegenerativním onemocněním.
Prof. Vyzula – otevřel diskusi poslanců na toto téma. Situace v psychiatrii je špatná. Roky snaha o zlepšení. MZd ve spolupráci s odbornou společností:
- reforma psychiatrie jako taková, dlouhodobý projekt
- současná doba – možnosti s financemi Evropských fondů, bohužel není dostatek odborníků; jakým způsobem bude celý tento systém financován (MZD, MPSV, neziskové fondy, financování ze zdrav. či soc. pojištění,…)
- legislativní změna pro ambulantní psychiatrii (Žďár) – lidé propouštěny do ambulantní péče – vzdorují systému, nechtějí se léčit, není zde žádná moc, jak je k tomu přinutit. Pouze 1x 2 roky – dlouhá doba.
Financování center duševního zdraví – pracovní materiál, zdá se, že se podaří vytvořit zdrav. zařízení, které bude naplňovat definici zdravotně sociálního rozhraní (60 % zdrav. poj. a 40 % soc. pojištění). V rámci pracovní skupiny návrh MPSV, které do novely zákona o soc. službách – samostatná služba poskytovaná v Centru duševního zdraví;
Ambulantní péče souvislost s CDZ – u vážně duševně nemocných – lepší kontrola (člověk nemusí docházet, budou kontroly v jejich prostředí, např. Přerov a pražské Bohnice – zde poskytuje péči v přirozeném prostředí pacientů) – první kroky; slouží k vypracování postupu jednotlivých kroků, jak integrovat služby do CDZ, podpora stávajících zdrav. zařízení se sociální službou . Posl. Heger – gerontologie, rehabilitace, dětské lékařství, psychiatrie – širší zájem – obory, na které má velký dopad meziresortní spolupráce. MŠMT také nutná spolupráce s psychiatrií – spec. pedagogika, pedagogika sluch. postižených.
Náměstkyně Ptáčková – skupina, která se meziresortní spolupráci věnuje, bez této spolupráce (MŠMT, MF, MPSV) – to nejde.
Náměstek Policar – k ochraně společnosti. MZd udělalo dvě věci – odpadla limitace u léčivých přípravků u ambul. psychiatriů, v rámci novely zákona o specif. zdrav. službách – velmi brzy zašlou do vlády. Posl. Hnyková – významné propojení zdravotní a sociální péče. Prof. Vymazal – člen meziresortní skupiny s MPSV, usnesení přijaté minulý rok k této problematice je velmi důležité.
Prof. Vyzula – MZd podalo základní informaci. Návrh krátkého usnesení.

Zvukový záznam prezentace Martina Holého najdete zde.

Na pozvání ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka se dnes na MZ ČR konalo jednání odborníků o postupu transformace psychiatrické péče. Pozváni přijali jak přední kapacity české psychiatrie, tak ředitelé VZP a ÚZIS. Cílem je reformu psychiatrické péče pojmout mnohem komplexněji a šířeji než jen v souvislosti s jejím financováním prostřednictvím Strukturálních fondů EU. Více zde.

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS